top of page

אודות

פנימה הוקמה בשנת 2016 על מנת לבסס את ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית, מלוכדת ומשגשגת.

פנימה פועלת לפיתוח פתרונות משותפים אשר ביכולתם לבסס חברה עם חזון, ערכים משותפים וחוסן חברתי.

פנימה מאתרת סוגיות ליבה אסטרטגיות לעתידה של ישראל שביכולתן לצמצם את הקיטוב ולהציע חזון וערכים משותפים. לצד מחקר ולמידת עומק של הסוגיות, פנימה מתמחה בבנייה של שותפויות רחבות ומגוונות המפתחות יחד פתרונות ישימים עם קונצנזוס רחב. פנימה מקדמת את הפתרונות יחד עם הממשלה והכנסת ומתאימה אותם למציאות הישראלית. המדינה לוקחת אחריות על יישום הפתרון ותקצובו. לצד היותה של פנימה “בית של פתרונות”, פנימה ייסדה את “בית יוצר ישראלי” – בית של רעיונות והגות המניחים סדר יום רעיוני סדור באמצעות אנשי ונשות רוח ומעשה המייצגים/ות את כלל החברה הישראלית.

לביקור באתר הבית של פנימה

bottom of page