top of page

תנאי השימוש באתר

אנא קרא/י את תנאי השימוש לפני השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט פנימה, הכולל את תתי שמות המתחם (sub-domains) ("האתר"). המופעל על ידי ישראל פנימה בע"מ (חל"צ) ("פנימה"). האתר מהווה, בין היתר, מרכז הנתונים של פנימה: מאגר מידע נוח וקל לשימוש, עם הנתונים המקיפים והעדכניים ביותר על רשויות מקומיות בישראל.

1.הסכמה לתנאי השימוש

השימוש באתר, בתכנים ובשירות המוצגים בו, כפוף לתנאי השימוש שלהלן ("תנאי השימוש"). כל שימוש באתר, מעיד על הסכמתך ואישורך לתנאי השימוש . אם אינך מסכים לתנאי השימוש במלואם, אינך רשאי להשתמש באתר. פנימה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת.

השימוש באתר מיועד לבגירים מעל גיל 18 בלבד ומהווה אישור כי הנך כשיר משפטית ומוסמך להשתמש בו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך פונה באופן שווה לכולן וכולם.

2.התחייבויות משתמשים באתר

פנימה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל באופן תקין וראוי, וכי התכנים השונים בו ישרתו את המשתמשים בצורה מיטבית ובטוחה. לכן, הנך נדרש שלא לבצע את הפעולות הבאות האסורות בתכלית:

2.1.התחזות לאדם או גוף, פרסום או הפצה של כל חומר פוגעני, שקרי, מטעה (לרבות כתיבת תגובות);

2.2.שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מרכיבי האתר;

2.3.הפצת "דואר זבל" (spam) או הצפה של שרתי האתר בכל דואר אחר;

2.4.הטענה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את פנימה ו/או מי מטעמה לצורך הפעלת האתר. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;

2.5.פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר, לרבות שימוש מסחרי כלשהו באתר ללא קבלת הסכמת פנימה בכתב ומראש;

2.6.הצבת האתר או כל חלק ממנה במסגרת (frame) אתר, או כחלק (mirror) מאתר;

2.7.הפרעה בכל דרך שהיא לפעילות האתר;

2.8.איסוף מידע על משתמשים באתר, מכירה, הפצה ו/או עשיית שימוש מסחרי במידע הקיים באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אחר;

2.9.הפצת קישור לאתר מאתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או כזה אשר עלול לפגוע בתדמית פנימה או האתר. פנימה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את פנימה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

פנימה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום ו/או לבטל גישת משתמשים לאתר, ובין היתר, בקרות אחד מהמקרים הבאים: המשתמש ביצע מעשה או מחדל בלתי חוקי ו/או הפר תנאי מתנאי השימוש; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפנימה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בכל צד שלישי; המשתמש מסר פרטים שגויים ו/או מטעים; במקרה ונפלה טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו.

3.היעדר מצגים

3.1.השימוש שלך באתר ובתכנים המופיעים בו, לרבות המדדים והנתונים אשר מופיעים ביחס לרשויות השונות ("התכנים"), והסתמכותך עליהם הם על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פנימה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר, התכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך, ו/או בקשר עם השירותים אשר יסופקו לך, זמינותם, התאמתם לצרכיך ואיכותם. פנימה אינה מתחייבת שהאתר ו/או השירותים יהיו זמינים ונגישים בכל עת. פנימה אינה מתחייבת שהאתר לא יופרע, יהיה כסדרו או בלא הפסקות, יהיה מאובטח וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל פנימה או אצל מי מספקיה.

3.2.פנימה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פנימה בקשר לכך או בקשר לתקלות שיהיו באתר כתוצאה מביצוע שינויים אלו.

3.3.מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏3.1 לעיל, התכנים באתר מבוססים על מידע אשר התקבל מצדדים שלישיים ונועד לסייע ולשמש עזר למשתמשים באתר למטרות ידע כלליות בלבד, ופנימה אינה מתחייבת כי מידע כאמור והתכנים מעודכנים, מדויקים ו/או מלאים למועד פרסומם. אין פנימה אחראית בשום אופן על הסתמכותך על התכנים ועל התוצאות של השימוש בתכנים והשירותים המוצעים באתר, ואלו הינם באחריות המשתמש בלבד.

3.4.אם חלה טעות ו/או אם נפגעת מתוכן כלשהו באתר, אנא פנו אלינו דרך טופס יצירת הקשר ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לטפל בבעיה.

4.צדדים שלישיים וקישורים

באתר ייתכן ותמצא תכנים מאת צדדים שלישיים, קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים, מקורות מידע, גופים, ארגונים וכיו"ב ("צדדים שלישיים"). תכנים אלה אינם בשליטת פנימה למרות שאנו נעשה מאמצים סבירים להשגיח עליהם. בנוסף, הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת פנימה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או החברה הינם מהימנים או מאושרים על-ידי פנימה, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא, עדכני או מתאים לשימושך. פנימה אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. פנימה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או בטוחים.

5.הגבלת אחריות

פנימה ו/או מי מטעמה, אינם אחראים כלפיך ו/או כלפי אחר לכל נזק שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, עוגמת נפש או אי-נוחות, או לכל נזק שקשור או נובע משימוש באתר, בתכנים או הסתמכותך עליהם או חוסר יכולת לעשות בהם שימוש או מכל פעולה שפנימה נקטה או נמנעה מלנקוט, אף אם פנימה או שליחיה או נציגיה ידעו או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה, לך או לכל אדם מלבדך.  

6.קניין רוחני

6.1.כל המידע המופיע באתר נמצא בבעלות הבלעדית של פנימה או של צד שלישי, שהרשה לפנימה להשתמש בו ואין לראות במידע ובתכנים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של פנימה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של פנימה. זכויות היוצרים בכל הקשור לאתר, לרבות עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לפנימה, שמורים לפנימה או מי מטעמה כמו כן, אין להכניס באתר שינויים.

6.2.כל שימוש (לרבות העתקה, הצגה, הפצה וכו') בממצאי המדד ו/או ניתוחים של פנימה ו/או כל מידע אחר המופיע באתר (ביחד, "הנתונים"), יהיו כפופים להענקת קרדיט לפנימה וציון פנימה כמקור המידע באופן ברור במסגרת הפרסום של הנתונים. כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום שינוי ביחס לנתונים, הינם אסורים.

6.3.פנימה מכבדת את הזכויות הלגיטימיות של בעלי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, ופנימה תתייחס ותגיב לפניות בנוגע להפרת זכויות כאמור שיתקבלו דרך טופס יצירת הקשר.

7.פנה אלינו

פנימה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של המשתמשים באתר לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או בכל שאלה או בקשה בנוגע לאתר, אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל: office@pnimail.co.il ונשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.

8.דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

9.שינויים ושונות

פנימה רשאית להסיר את האתר או לשנות אותו או חלקים ממנו, להגביל את זמינות התכנים באתר, וזאת ללא צורך בהודעה על כך מראש.

 

עודכן לאחרונה: אפריל, 2024.

bottom of page