top of page

ספר המדד 2023

קובץ הנתונים המלא 2023

סקרי התושבים 2023 - מבנה המדגמים

נתוני שיתוף הציבור בעיריות 2023

נתוני הייצוגיות בעיריות 2023

קבצים נילווים

לשלטון המקומי בישראל פוטנציאל בלתי ממומש לקידום שינויים חברתיים וכלכליים עמוקים, להובלת שיתופי פעולה, לתרומה להעמקת התרבות הדמוקרטית בקרב הפרטים והמוסדות הממשלתיים, לבניית יחסי אמון בין המדינה לבין הציבור ובין ובתוך קבוצות שונות, וליצירת מרחב למפגש, היכרות, הידברות, ובניית מרקם חיים מלוכד ומשגשג.

שרטוט-דמוקרטיה-מקומית.png

מדד הדמוקרטיה המקומית נועד לחזק את הדמוקרטיה ברשויות ובקהילות המקומיות באמצעות הצגת תמונת מצב מקיפה של התחום, ובכך הוא תורם למימוש הפוטנציאל של השלטון המקומי. המדד מעריך ומדרג רשויות וקהילות מקומיות בשישה ממדים מקובלים ומרכזיים הנוגעים לדמוקרטיה מקומית: שקיפות, שיתופיות, ייצוגיות, איזונים ובלמים, אמון הציבור ברשות המקומית ומעורבות ציבורית. בשנת 2023 התבצע פיילוט מדידה ראשון, ובמסגרתו נמדדו 15 עיריות גדולות בישראל. כאן תוכלו לצפות בדירוג הערים, להשוות בין רשויות בתחומים ובפריטים שונים ולעיין במסמכים המתודולוגיים המלאים.

מדד הדמוקרטיה המקומית 2023
ציונים סופיים לערים

על מנת לראות פירוט נתונים לכל עיר - ניתן ללחוץ על העמודה המתאימה

bottom of page