top of page
חולון

חולון

לאום

הסבר המדד

אחרים: 200,356

ערבים: 2,500

יהודים: 2,123,123

הסבר המדד

נוסדה בשנת: 1870

ראש הרשות: יחיאל לסרי

 חברי מועצה: 25

אחוז הצבעה בבחירות האחרונות: 66%

הסבר המדד

גברים: 110,468

נשים: 115,685

סה"כ: 1,226,154

תושבים

מאזן הגירה

-3,034

הסבר המדד

מאזן הגירה

-3,034

הסבר המדד

מאזן הגירה

-3,034

הסבר המדד

שם נתון

4

הסבר המדד

שם נתון

4

הסבר המדד

שם נתון

ביניים

הסבר המדד

נתונים מעניינים על באר שבע

תקציב הרשות

מקורות ההכנסה למימון הפעילות

הקצאה בשנת 2022

לוגו מפתח תקציב

מתוך אתר

מפעלים (מים, ביוב...): 86%

הכנסות ממשלתיות: 86%

שירותים עירוניים: 86%

הכנסות אחרות: 86%

ארנונה ואגרות: 86%

שמירה וביטחון

391,392,000 

קליטת עליה

391,392,000 

תרבות

391,392,000 

חגיגות ואירועים

391,392,000 

תברואה

391,392,000 

איכות הסביבה

391,392,000 

רווחה

391,392,000 

בריאות

391,392,000 

חינוך

391,392,000 

שירותי דת

391,392,000 

סעיפי תקציב נבחרים

הקצאה בשנת 2022

שביעות רצון של עסקים

מרכיב זה של המדד נבדק באמצעות סקר שנערך בקרב כ-4,000 עסקים הפועלים ברשויות שנבדקות במדד. הסקר כולל שאלות על שירותים שנותנת הרשות לעסקים, וכן על תשלומים לרשות ועל המידה בה הרשות מקדמת עסקים.

גובה הארנונה לעסקים

מרכיב זה נבדק על בסיס נתוני הארנונה בכל הארץ, ומדרג את גובה הארנונה העסקית (למ"ר) ברשות ביחס לממוצע גובה הארנונה של כל הרשויות הנמדדות

נגישות עסקים למכרזים

מרכיב זה דורג באמצעות בחינה שנעשתה עד כמה הרשות המקומית מנגישה את מכרזי הרכש שלה לעסקים קטנים ובינוניים. נגישותו של מכרז למציעים נבחנת באמצעות ניתוח שנעשה על הפרסום שלו, וכן לפי היקף העלויות הכרוכות בהשתתפות במכרז: עלות רכישת מסמכי המכרז, ערבות הצעה וערבות ביצוע, וזאת ביחס להיקף ההתקשרות הצפוי במכרז.

נגישות המידע לעסקים

מרכיב זה נבדק באמצעות סקירה של אתרי האינטרנט בכל אחת מהרשויות המשתתפות במדד. הבדיקה נעשית על היקף המידע השימושי לעסקים ואיכותו, והפעולות המקוונות אותן ניתן לבצע ברשות.

כלי עבודה עבור הרשות המקומית, שמאפשר לה להשוות את השירותים שהיא נותנת לעסקים קטנים ובינוניים לשירותים שנותנות רשויות אחרות, וכך לשפר את הסביבה העסקית ברשות. במדד עשיית עסקים דורגו 75 הרשויות המקומיות עם מספר העסקים הגדול ביותר בתחומן.

מדד עשיית עסקים

13

המדד בוחן את שקיפות המידע המתפרסם באתרים הדיגיטליים של 121 ערים ורשויות בישראל. המדד כולל 115 קריטריונים במסגרתם נבחנת שקיפות המידע לציבור, בין היתר, בתחומים של תכנון ובנייה, רישוי עסקים, מכרזים, תקציב, רכש, סביבה וחירום. כמו כן, נדרשת שקיפות המידע בפרוטוקולים של ישיבות המועצה, בפרוטוקולים של ועדות תכנון ובנייה ומידע בתחומי פעילותן של חברות ועמותות עירוניות.

מדד שבי"ל לשקיפות אתרי האינטרט

6

logo-black.png
facebook
LinkedIn
קישור
WhatsApp

רוצה לצלול יותר לעומק ולבצע השוואות בין רשויות?

אם יש לך צורך בהשוואת נתונים מתחומי חיים שונים ומרשויות שונות בצורה מעמיקה יותר, יש לנו כלי השוואתי ...

מדד הדמוקרטיה המקומית

55

אנחנו מגדירים דמוקרטיה מקומית כמערכת של מוסדות שמאפשרת ייצוגיות, השתתפות, השפעה באמצעות מנגנונים דמוקרטיים ומערכות יחסים המבוססות על אמון.

ציון מדד זה מתבסס על שקלול ציונים של שישה פרמטרים.

מדד-דמוקרטיה-מקומית.png

רשות שקופה מנגישה לציבור מידע מקיף ועדכני בכל תחומי הפעילות שלה, באופן שמאפשר לציבור לבקר אותה ולקחת חלק משמעותי בהליך הדמוקרטי.

שקיפות

כמה אחוזים מבקשות חופש המידע נענו לאחר 120 יום, בשנת 2021?

כמה אחוזים מבקשות חופש המידע נענו בתוך 14 ימים, בשנת 2021? 

מהו הציון שקיבלה הרשות במדד השקיפות בזירה המוניציפלית של עמותת שבי"ל לשנת 2022?

אמון: טובת הציבור

אמון: יושרה

אמון

אמון מתייחס למידה שבה הרשות נתפסת על ידי הציבור ככשירה למלא את תפקידיה, ובפרט עד כמה היא נתפסת כמקצועית, נקייה משחיתות ומעוניינת בטובת הציבור.

אמון: כללי

אמון: מקצועיות

אמון: שחיתות

אמון: טובת הציבור

אמון: יושרה

רשות שבה מתקיים ייצוג הולם מתאפיינת בייצוג פסיבי - בהתאמה בין אחוז של אוכלוסייה מובחנת בקרב תושבי הרשות ובין אחוז הנציגים מאותה אוכלוסייה במוסדות הנבחרים של הרשות ובדרג הממונה הבכיר. בנוסף, רשות שבה מתקיים ייצוג הולם מתאפיינת בייצוג מהותי – במינוי בעלי תפקידים ו\או יחידות ארגוניות ייעודיים לקידום האינטרסים של קבוצות שונות באוכלוסייה.

ייצוג הולם

מה הייתה מידת ההתאמה בין ייצוג הנשים באוכלוסייה ובין ייצוגן בקרב הדרג הנבחר בשנת 2018?

מה הייתה מידת ההתאמה בין ייצוג הערבים באוכלוסיית הרשות ובין ייצוגם בקרב הדרג הנבחר בשנת 2018?

מה הייתה מידת ההתאמה בין ייצוג הערבים באוכלוסייה ובין ייצוגם בקרב הדרג הממונה הבכיר בשנת 2023?

מהו הציון הממוצע שקיבלה הרשות בשאלת הייצוג לאוכלוסיות במועצת העיר בסקר התושבים?

מהו הציון הממוצע שקיבלה הרשות בשאלת הייצוג במדיניות בסקר התושבים?

מהו הציון שקיבלה הרשות באינדקס ENCPML?

מה היה שיעור ההצבעה לבחירות המקומיות בשנת 2018?

שיתופיות

שיתופיות מתייחסת למידה שבה הרשות פועלת לשיתוף הציבור בקביעת המדיניות ובקבלת ההחלטות, בדרכים מגוונות.

סקרים ותוצאות מספר

הליכים אחרים מספר

הזמנה מליאה

הזמנה ועדות

אישכול

תפיסת שיתופיות: שביעות רצון

תפיסת שיתופיות: מאמצי הרשות

תפיסת שיתופיות: תקציב

תפיסת שיתופיות: תכנון ובניה

תפיסת שיתופיות: תכניות עבודה

בקרה, פיקוח, איזונים ובלמים

רשות שבה מתקיים מערך הולם ומתפקד של בקרה, פיקוח ואיזונים ובלמים היא זו שבה המוסדות הפנימיים ובעלי התפקידים הסטטוטוריים ממונים וממלאים את חובותיהם החוקיות, שעמדותיהם נידונות בפורומים הנדרשים וההתייחסות אליהם נעשית כנדרש על פי החוק.

אמון: כללי

אמון: מקצועיות

אמון: שחיתות

אמון: טובת הציבור

אמון: יושרה

מעורבות ציבורית

מעורבות ציבורית מתייחסת למידה שבה פרטים, קהילות וארגוני מגזר שלישי פעילים בהליך הדמוקרטי.

אמון: כללי

אמון: מקצועיות

מהו הציון הממוצע שקיבלה הרשות בשאלות השחיתות?

אמון: טובת הציבור

אמון: יושרה

bottom of page