top of page
בני ברק

בני ברק

לאום

הסבר המדד

אחרים: -----

ערבים: -----

יהודים: -----

הסבר המדד

נוסדה בשנת: -----

ראש הרשות:-----

 חברי מועצה: -----

אחוז הצבעה בבחירות האחרונות: -----

הסבר המדד

גברים: -----

נשים: -----

סה"כ: -----

תושבים

מאזן הגירה

--------

הסבר המדד

מאזן הגירה

--------

הסבר המדד

מאזן הגירה

--------

הסבר המדד

שם נתון

--------

הסבר המדד

שם נתון

--------

הסבר המדד

שם נתון

--------

הסבר המדד

נתונים מעניינים על באר שבע

תקציב הרשות

מקורות ההכנסה למימון הפעילות

הקצאה בשנת 2022

לוגו מפתח תקציב

מתוך אתר

מפעלים (מים, ביוב...): -----

הכנסות ממשלתיות: -----

שירותים עירוניים: -----

הכנסות אחרות: -----

ארנונה ואגרות: -----%

שמירה וביטחון

----------

קליטת עליה

----------

תרבות

----------

חגיגות ואירועים

----------

תברואה

----------

איכות הסביבה

----------

רווחה

----------

בריאות

----------

חינוך

----------

שירותי דת

----------

סעיפי תקציב נבחרים

הקצאה בשנת 2022

שביעות רצון של עסקים

מרכיב זה של המדד נבדק באמצעות סקר שנערך בקרב כ-4,000 עסקים הפועלים ברשויות שנבדקות במדד. הסקר כולל שאלות על שירותים שנותנת הרשות לעסקים, וכן על תשלומים לרשות ועל המידה בה הרשות מקדמת עסקים.

גובה הארנונה לעסקים

מרכיב זה נבדק על בסיס נתוני הארנונה בכל הארץ, ומדרג את גובה הארנונה העסקית (למ"ר) ברשות ביחס לממוצע גובה הארנונה של כל הרשויות הנמדדות

נגישות עסקים למכרזים

מרכיב זה דורג באמצעות בחינה שנעשתה עד כמה הרשות המקומית מנגישה את מכרזי הרכש שלה לעסקים קטנים ובינוניים. נגישותו של מכרז למציעים נבחנת באמצעות ניתוח שנעשה על הפרסום שלו, וכן לפי היקף העלויות הכרוכות בהשתתפות במכרז: עלות רכישת מסמכי המכרז, ערבות הצעה וערבות ביצוע, וזאת ביחס להיקף ההתקשרות הצפוי במכרז.

נגישות המידע לעסקים

מרכיב זה נבדק באמצעות סקירה של אתרי האינטרנט בכל אחת מהרשויות המשתתפות במדד. הבדיקה נעשית על היקף המידע השימושי לעסקים ואיכותו, והפעולות המקוונות אותן ניתן לבצע ברשות.

כלי עבודה עבור הרשות המקומית, שמאפשר לה להשוות את השירותים שהיא נותנת לעסקים קטנים ובינוניים לשירותים שנותנות רשויות אחרות, וכך לשפר את הסביבה העסקית ברשות. במדד עשיית עסקים דורגו 75 הרשויות המקומיות עם מספר העסקים הגדול ביותר בתחומן.

מדד עשיית עסקים

6

המדד בוחן את שקיפות המידע המתפרסם באתרים הדיגיטליים של 121 ערים ורשויות בישראל. המדד כולל 115 קריטריונים במסגרתם נבחנת שקיפות המידע לציבור, בין היתר, בתחומים של תכנון ובנייה, רישוי עסקים, מכרזים, תקציב, רכש, סביבה וחירום. כמו כן, נדרשת שקיפות המידע בפרוטוקולים של ישיבות המועצה, בפרוטוקולים של ועדות תכנון ובנייה ומידע בתחומי פעילותן של חברות ועמותות עירוניות.

מדד שבי"ל לשקיפות אתרי האינטרט

-

logo-black.png
facebook
LinkedIn
קישור
WhatsApp

רוצה לצלול יותר לעומק ולבצע השוואות בין רשויות?

אם יש לך צורך בהשוואת נתונים מתחומי חיים שונים ומרשויות שונות בצורה מעמיקה יותר, יש לנו כלי השוואתי ...

מדד הדמוקרטיה המקומית

הציונים במדד הם מתוך 100

__

אנחנו מגדירים דמוקרטיה מקומית כמערכת של מוסדות שמאפשרת ייצוגיות, השתתפות, השפעה באמצעות מנגנונים דמוקרטיים ומערכות יחסים המבוססות על אמון

מדד-דמוקרטיה-מקומית.png

__________________​_

_________________

___________

__________________

-----

-----

אמון: טובת הציבור

אמון: יושרה

__________

__________________
__________________

__________________

אמון: מקצועיות

אמון: שחיתות

אמון: טובת הציבור

אמון: יושרה

__________________​___

_______________

____________

__________________

__________________

__________________

__________________

-----

-----

-----

-----

-----

-----

__________

__________________​___

_______________

__________________

הליכים אחרים מספר

הזמנה מליאה

הזמנה ועדות

אישכול

תפיסת שיתופיות: שביעות רצון

תפיסת שיתופיות: מאמצי הרשות

תפיסת שיתופיות: תקציב

תפיסת שיתופיות: תכנון ובניה

תפיסת שיתופיות: תכניות עבודה

__________

__________________​__

________________

__________________

אמון: מקצועיות

אמון: שחיתות

אמון: טובת הציבור

אמון: יושרה

__________

__________________​_

_________________

__________________

אמון: מקצועיות

--------

אמון: טובת הציבור

אמון: יושרה

bottom of page